За нас

Програмата REECL предлагаше кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в дома

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката на Република България разработиха Програмата REECL, която представляваше кредитен механизъм в размер на 20 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставяха на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включваха: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и газификационни системи; термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; рекуперативни вентилационни системи и енергоефективни асансьори.

Кредитополучателите ползваха безвъзмездна финансова помощ

За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома беше предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 15% при осъществяване на допустими проекти в къщи, с едно и две самостоятелни жилища и до 15% за проекти в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни жилища. Средствата се изплащаха след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант.

Безвъзмездното финансиране се отпускаше от Международния фонд Козлодуй (МФК), който е основан през 2000 г. със средства на Европейската комисия, страни-членки на ЕС и Швейцария. МФК подкрепя финансово извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4 на ядрената централа Козлодуй. МФК подкрепя и други инициативи в енергийния сектор, които са свързани с усилията по извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в частност повишаването на енергийната ефективност в България.

Административният офис на Програма REECL осигуряваше прилагането на нейните правила.

Екипът на Програма REECL беше избран от Европейската банка за възстановяване и развитие при открит международен конкурс, проведен по нейните конкурсни правила. Административният офис на Програма REECL работеше по процедурите и политиките на Програма REECL, за да осигури:

  • Ясно определяне, точно спазване и актуализиране на техническите критерии на Програма REECL;
  • Гладко функциониране на Програма REECL, при което потенциалните кредитополучатели бяха надлежно информирани за условията за допустимост, а отпуснатите кредити се обработваха съгласно процедурите на Програмата;
  • Ефективна система за проследяване, наблюдение и отчитане, която обезпечаваше използване на точни данни и стандартни формуляри;
  • Предоставяне на грантовото финансиране съгласно критериите за допустимост и прилагане на необходимите проверки, за да не се допускат злоупотреби с грантови средства.

При изпълнение на своята работа административният офис на Програма REECL можеше да поиска допълнителна информация, инвестиционни проекти, сертификати и уверения от доставчици, монтажници и/или кредитополучатели в съответствие с процедурите и политиките на Програма REECL.

Средствата по Програмата REECL бяха ограничени

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагаха на потенциалните кредитополучатели до 31 август 2019 г.