Често задавани въпроси

Често задавани въпроси


 

Каква е целта на Програмата за енергоспестяване в дома REECL?

Програмата REECL е разработена да предлага целеви кредити на физически лица, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО компании, предприемачи и строители) за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи жилищни сгради и жилищни сгради в строеж, които ще бъдат въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България не по-късно от 31 декември 2018. Фирмите за услуги трябва да имат сключени договори за предоставяне на съответните енергоспестяващи услуги със собствениците на жилища. В договорите задължително се посочва как ползите от енергийната ефективност и безвъзмездната помощ достигат до собствениците на жилища.

Кой създаде Програмата REECL?

Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската комисия и Министерството на енергетиката, заедно с български търговски банки, създадоха тази програма, за да подпомогнат българските домакинства, които имат нужда от заемно финансиране, за да изпълнят енергоспестяващи подобрения в жилищата си.

В какви сгради се реализират проекти по програма REECL?

По програма REECL се реализират проекти в:

 • съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
 • съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
 • къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
 • многофамилни жилищни сгради в строеж , които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.

Вярно ли е, че кредитополучателите по тази програма ползват безвъзмездна насърчителна
помощ, която е неразделна част от кредита за енергийна ефективност?

Да, всяко физическо или юридическо лице, което получи кредит по Програмата REECL има право да ползва безвъзмездна помощ, която е процентна част от разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени условията на тази програма. Ако разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект са частично или изцяло заплатени от друга донорска програма, тогава върху тези разходи няма да се изплаща безвъзмездна помощ по Програмата REECL.

Каква е безвъзмездната помощ при реализация на проекта?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 15% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или до 15% при внедряване на проекта в многофамилни жилищни сгради. Подробности по условията за определяне и изплащане на безвъзмездната помощ са дадени на страница „Помощи” в този уебсайт.

Кой осигурява средствата за безвъзмездна помощ?

Безвъзмездните помощи се изплащат от Международен фонд Козлодуй (KIDSF).

Кой може да получи кредит по Програмата REECL?

Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Как се кандидатства за кредит?

Подробности по условията за кандидатстване за кредит са дадени на страница „ Начин за кандидатстване” в този уебсайт.

Как се получава кредит?

Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и допустимостта на предложения проект за енергоспестяване в дома. При успешна оценка, банката предлага договор за кредитиране на кредитоискателя.

Кои са финансиращите банки?

Към този момент участват:

 • Обединена Българска банка (ОББ) (Кредитни продукти REECL ще се предлагат към края на месец юни)
 • Банка Пиреос България (Кредитни продукти REECL ще се предлагат към края на месец юли)

Къде мога да подам молба за кредит по тази програма?

Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на участваща банка или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки.

Кои енергоспестяващи подобрения в съществуващи жилищни сгради са допустими?

Финансират се проекти, включващи енергоспестяващи технологии, които изпълняват техническите изисквания, описани в критериите за допустимост на технологии в този уебсайт. Финансираните енергоспестяващи подобрения (съоръжения и материали) трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Внедряването на следните енергоспестяващи проекти в съществуващи жилищни сгради могат да имат право на субсидирано финансиране по тази програма:

 • Енергоефективна дограма
 • Изолация на стени, подове и покриви
 • Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи
 • Слънчеви колектори за топла вода и системи
 • Енергоефективни газови котли и системи и газификационни системи
 • Термопомпени системи за отопление и климатизация
 • Сградни фотоволтични системи
 • Абoнатни станции и сградни инсталации
 • Асансьори
 • Рекуперативни вентилационни системи

Кой отговаря за получаване на всички необходими разрешителни?

Кредитоискателите носят отговорност за получаване на всички необходими разрешителни и съгласувателни документи от компетентните власти (като например Техническа служба, Решение на Общо Събрание на етажните собственици, собственик на жилището/сградата и други) и декларират в искането за кредит, че имат законното право да монтират енергоспестяващите технологии на адреса на монтаж, както са описани в офертите , приложени към искането за кредит.

Възможно ли е да се използват средствата от кредит по Програма REECL за рефинансиране на съществуващ дълг?

Кредитополучателите нямат право да използват средствата от кредити по Програма REECL за рефинансиране на съществуващ дълг (независимо от това дали ще е по-отношение на проект, който изпълнява техническите изисквания на Програма REECL, т.е. датата на подписване на кредитното споразумение трябва да бъде преди датата на стартиране на проекта.)

При финансиране на проекти в съществуващи сгради има ли краен срок за кандидатстване за безвъзмездна помощ?

Да, кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ не по-късно от 4 месеца след датата на подписване на кредитния договор и след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран с кредит от участваща банка.

Може ли собственик и/или наемател в сграда в режим на етажна собственост да получи
кредит по Програма REECL за полагане на външна изолация на стени?

Да, само когато с тези средства се съфинансира проект за пълното изолиране на една или повече фасади на сградата от кота нула до кота корниз и съгласно проект, който изпълнява условията за допустимост на Програма REECL. Необходимо е и решение на Общо Събрание на етажните собственици, удостоверяващо съгласието на етажните собственици да изпълнят проекта за енергоспестяване и разпределение на разходите между етажните собственици.

Може ли да се кандидатства за повече от един кредит по Програма REECL?

Да, може да се кандидатства и ползват повече от един кредит по Програма REECL за финансиране на енергоспестяващи подобрения в жилищни сгради на различни адреси и за различни допустими технологии във всяка от тях, но само при условие, че не се дублират едни и същи технологии в една и съща сграда.

Какъв минимален брой кредитополучатели са необходими за реализация на проект в съществуваща многофамилна жилищна сграда?

Едно юридическо лице, предоставящо услуги по договор с етажните собственици или едно сдружение на собственици на етажна собственост или едно или повече домакинства, които притежават или обитават или поемат финансиране на подобренията в поне три самостоятелни жилища в една и съща жилищна сграда в режим на етажна собственост, които възнамеряват да изпълнят една и съща допустима технология, финансирана с кредити по Програма REECL.

Къде мога да подам предложение или оплакване по тази програма?

Предложения и оплаквания могат да се подават във вашия банков клон по надлежния ред или директно до административния офис на програмата на адрес: complaints@reecl.org

Колко пъти една сграда в режим на етажна собственост може да се възползва от
проект по програмата?

Всяка сграда в режим на етажна собственост може да се възползва само веднъж по прилагане на една мярка, като тя може да бъде изпълнена поетапно, като първо се приложи в три самостоятелни жилища по одобрения проект, а след това може да се прилага за всяко следващо жилище поединично. При проекти за изолиране на фасади първият етап включва изпълнение на поне една цяла фасада.

Финансира ли се топлоизолиране на самостоятелни жилища в многофамилни жилищни сгради?

Не, частично полагане на изолации по фасади на многоетажни жилищни сгради не се финансира.

Какви документи е необходимо да се попълнят при кандидатстване за кредит?

Комплектът от задължителни документи включва:

 • Искане за кредит, в което да са записани всички задължителни реквизити и декларативни текстове;
 •  За обекти „къща в строеж” или „блок в строеж”: инвестиционен проект, разрешение за строеж, сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда;
 • За обекти „къща в ремонт” или „блок в ремонт”: проектна документация и оферти, които трябва да съдържат:
  • имената на кредитоискателя;
  • пълен адрес на монтаж;
  • данни на доставчика – име, регистрационен номер, адрес и телефон;
  • пълно наименование и описания на технологията, подробни технически характе-ристики (технически проект за сложни решения), спецификация и описание на ос-новните и допълнителните съоръжения и материали;
  • дата, валидност, име и подпис на издателя на офертата, печат на фирмата

Може ли енергоспестяващите мероприятия да се изпълняват преди одобрение на кредита?

Не, енергоспестяващите мероприятия в дома на кредитоискателя, трябва да започнат изпълнение само след одобряване на проекта / офертите от Проектен офис и отпускане на кредита от страна на банката. Кредитоискателят няма право да сключва предварителен договор и да извършва предварителни плащания, преди да му е отпуснат кредита.

Какви документи е необходимо да се попълнят при кандидатстване за безвъзмездна помощ?

След приключване на строително-монтажните дейности в дома на кредитоискателя, той е длъжен да изиска от фирмата- изпълнител следните документи и да ги предостави на кредитния служител препоръчително в тримесечен срок, но не повече от четири месеца, след датата на отпускане на кредита или не по-късно от срока, определен в договора за кредитиране:

За сгради в ремонт:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Протокол за извършените работи
  В протокола за извършени работи задължително трябва да се съдържат трите имена и адрес на клиента, пълен и точен адрес на монтаж, пълно и точно наименование на монтираните технологии, подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали, дата на приключване на проекта, име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата.
 • Фактура – Оригинал
 • Касов бон или платежно нареждане

За сгради в строеж:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Технически Паспорт
 • Сертификат за енергийни характеристики на сградата

Каква информация може да се намери на официалния уебсайт на Програма REECL?

На уебсайта на Програма REECL ще получите информация за:

 • Енергоспестяващите технологии, допустими за финансиране по Програмата REECL
 • Как се кандидатства и кой има право да участва в Програмата REECL
 • Как фирмите производители и доставчици могат да включат продуктите си в списъка на одобрените съоръжения и материали
 • Как фирмите изпълнители могат да се регистрират в справочника на Програмата REECL

Ако искате да научите повече за това как да пестите енергия, кои са одобрените енергоспестяващи технологии и къде да намерите фирми доставчици и изпълнители, моля използвайте падащите менюта по-горе.

 


Ако имате допълнителни въпроси, моля “Свържете се нас”.

Не забравяйте да посещавате редовно нашия сайт, на който информацията се обновява непрекъснато.