Асаньори

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост на асансьори за многофамилни жилищни сгради, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Асансьори за многофамилни жилищни сгради, които са в съответствие с:

  • Директива 2014/33/ЕС въведена с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства Обн. – ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.
  • Стандарти EN 81-1:1998+A3:2010 или EN 81-20/50 (при въвеждане в експлоатация до 01.09.2017 г.)
  • Стандарт EN 81-20/50 (при въвеждане в експлоатация след 01.09.2017)
Критерии за избор:

Енергийни характеристики, определени по стандарт VDI 4707:

  • Специфична консумация на енергия в режим на пътуване  ≤ 1,2 mWh/kgm (клас “B” или “А” по VDI 4707)
  • Консумирана мощност в режим на готовност  ≤ 100 W  , (клас “B” или “А” по VDI 4707)

Асансьорите трябва да притежават енергиен етикет според VDI 4707.

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking ). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когатo се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.