Отопление и БГВ (биомаса)

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост отопление на биомаса: котли и печки, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:
 • Високоефективни печки и котли на дърва (печки с подобрено горене и каталитични печки)
 • Печки и котли на трици с автоматично подаване на горивото
 • Печки и котли на пелети с автоматично подаване на горивото
 • Печки и котли на брикети с автоматично подаване на горивото
 • Печки и котли на слама с автоматично подаване на горивото

Всички гореизброени уреди самостоятелно или заедно с окомплектовани системи за отопление и битова топла вода.

 

Критерии за избор:

Емисии:

 • Дърва/пелети/трици/брикети: CO<6250 mg/Nm3 (0.5 обемни %)
  Прахови частици: <300 mg/Nm3
 • Слама: CO<10000 mg/Nm3 (0.8 обемни %)
  Прахови частици: <600 mg/Nm3

КПД (на база нетна калорична стойност на горивото):

 • При ръчно подаване на горивото : >70%
 • При автоматично подаване на горивото: > 75%

Всички радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термовентили, а конвекторите с термостат).

Забележка: Не се финансират автономни отоплителни системи в многофамилни жилищни сгради, които се снабдяват с топлинна енергия от топлофикационно дружество, т.е. тази мярка не е приложима за индивидуални жилища в топлофицирани сгради.

Данните за КПД и Емисии, се удостоверяват с тестове по стандарти: EN 303-5 , EN 14785:2006 , EN 13229.

Топлоакумулиращите резервоари (комбинирани бойлери) до 500 литра, които влизат в окомплектовката на системата, трябва да бъдат клас “B” или “A”, в съответсвие с Директивата относно продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP-директива), влиза в сила на 26.9.2015 г.

 

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking ). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.