Отопление и БГВ (газ)

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост на газови котли и/или инсталации за газифициране на жилище, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Кондензни газови котли, самостоятелно или свързани към окомплектовани системи за управление, отопление и битова гореща вода (БГВ); и/или газовата инсталация за жилище, включваща газопроводите и съоръженията за природен газ между границата на разпределителната мрежа (средствата за измерване на природния газ, собственост на разпределителното предприятие) и газовите уреди в жилището, както и комините за отвеждане на димните газове от газовите уреди. Когато границата на разпределителната мрежа е извън жилището, към газовата инсталация се включва и газопроводът или външната дворна газопроводна мрежа (газопроводи и газови съоръжения) между границата на разпределителната мрежа и отделните газови уреди в жилището.

 

Критерии за допустимост:

Сезонна енергийна ефективност по отопление  ηs ≥ 90%  (енергиен клас “A” “A+” “A++” или “A+++”) и в съответствие с нормативната база в Република България и Европейския съюз и по-специално следните наредби: директива 2009/125/EC регламент 813/2013 (минимални енергийни характеристики за отоплителни уреди), директива 2010/30/EU регламент 811/2013 (енергийни етикети за отоплителни уреди; наредба (от 09.06.2004) за присъединяването към газопреносната и газоразпределителните мрежи; наредба (от 03.09.2004) за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; наредба (от 25.11.2004) за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

Всички радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термовентили, а конвекторите с термостат).

Не се финансират автономни отоплителни системи в многофамилни жилищни сгради, които се снабдяват с топлинна енергия от топлофикационно дружество, т.е. тази мярка не е приложима за индивидуални жилища в топлофицирани сгради.

Топлоакумулиращите резервоари (буферни съдове и бойлери) до 500 литра, които влизат в окомплектовката на системата, трябва да бъдат клас “B” или “A”, в съответсвие с директиви 2009/125/EC и 2010/30/EU.

 

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking ). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.