Отопление и БГВ (слънце)

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за допустимост на слънчеви водонагреватели, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Слънчева водонагревателна система за битова гореща вода и отопление, директна или индиректна, състояща се от колектори, бойлери, системи за контрол и управление, тръбна разводка и арматура, свързана към окомплектовани системи за отопление и/или битова топла вода.

Критерии за допустимост:

Плосък колектор:

  • Коефициент на преобразуване: > 0.70
  • Коефициент на загуби a1 : < 4 W/m² K

Колектор с топлинни тръби:

  • Коефициент на преобразуване: > 0.70
  • Коефициент на загуби a1 < 2 W/m² K

Данните за Коефициента на преобразуване и коефициента на загуби а1, се удостоверяват с тестове по стандарт: EN 12975-2.

Слънчевият водонагревател/система трябва да е окомплектована с енергиен етикет, показващ енергийната ефективност (в съответствие с директива 2009/125/EC регламент 814/2013 (минимални енергийни характеристики за слънчеви водонагреватели), директива 2010/30/EU регламент 812/2013 (енергийни етикети за слънчеви водонагреватели))

Не се финансират автономни отоплителни системи в многофамилни жилищни сгради, които се снабдяват с топлинна енергия от топлофикационно дружество, т.е. тази мярка не е приложима за индивидуални жилища в топлофицирани сгради без предварителното одобрение на проекта от топлофикационното дружество.

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.