Отопление и БГВ (централно)

Критерии за допустимост относно подмяна на сградна инсталация за централно отопление и БГВ на жилищна сграда, която се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Сградната инсталация за централно отопление и БГВ в жилищна сграда е съвкупността от окомплектована абонатна станция(и), сградна автоматика, топлопроводи и съоръжения за разпределение и доставка на топлинна енергия, отоплителните уреди и регулираща арматура в жилищата на потребителите. (Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сгради, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.)

 

Критерии за допустимост:

Окомплектованата абонатна станция(и) трябва да е оборудвана с всички необходими топлообменници, помпи, изпълнителни механизми и системи за управление, измерване и контрол, които да са съвместими със системите на цялата сграда. Сградната инсталация за централно отопление в жилищна сграда и нейното контролно-измервателно оборудване трябва да са в съответствие с изискванията на доставчика на топлинна енергия и да задоволяват отоплителните нужди на цялата сграда.

Контролно-измерителни прибори и апаратура, поне за всички енергоносители на ниво сграда, трябва да бъдат монтирани.

Всички радиатори и конвертори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термовентили, а конвекторите с термостат).

Общото КПД на отоплителната система, включваща всички съставни елементи и поне генерация, пренос и отоплителни уреди, трябва да се подобри с поне 25% в сравнение за базисното ниво преди внедряване на енергоспестяващите подобрения.

Подмяната на сградна инсталация за централно отопление трябва да бъде направена при спазване на нормативната база в Република България и Европейския съюз и по-специално следните наредби:

  • Наредба (от 28.07.2005) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
  • Наредба (от 6.04.2007) за топлоснабдяването
Сертификация:

Евросертификат (CE Marking). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.