Рекуперативни вентилации

Критерии за допустимост на технологии

Критерии за подбор на рекуперативни вентилационни системи, които се финансираха по програмата REECL

 

Определение:

Балансирана механична вентилационна система с рекуперативен блок въздух-въздух от следния тип:

  • Серпантина с топлинни тръби
  • Пластинчат топлообменник
  • Термоколела

В съответствие с регулации на евро директива 2009/125/EC: 640/2009 (IEC електро двигатели); 327/2011 (вентилатори); 1253/2014 (вентилационни блокове) и 1254/2014 (етикетиране на вентилационни блокове за жилищни сгради).

Критерии за избор:

Топлинно КПД по „сух” термометър (температурна ефективност по „сух” термометър) при номинални условия > 70%

Съгласно стандарт EN 308 “Топлообменници – методи за изпитание на ефективност на рекуперативни блокове въздух-въздух и въздух/отпадни газове

Сертификация: 

Евросертификат (CE Marking). Всички тестове/сертификати трябва да са направени/издадени от акредитирана лаборатория в страна членка на ЕС.

Когато се ползва сертификат от акредитирана европейска лаборатория, доставчикът/изпълнителят трябва да предостави всички чертежи, количествени сметки и спецификации на материалите, въз основа на които е издаден сертификатът.