Обща информация

Помощи

Безвъзмездна насърчителна помощ

Безвъзмездна насърчителна помощ1 се предоставяше в рамките на Програмата за енергийна ефективност в дома (REECL), при условие, че беше ползван целеви кредит от българска финансова институция, участваща в тази програма.

Еднофамилна2 или двуфамилна къща3: При спазване на правилата и условията на Програма REECL кредитополучателят (физическо или юридическо лице) имаше право да получи безвъзмездна помощ в размер на по-малкото от 15% от допустимите разходи за енергоспестяващи технологии, определени от Проектен офис REECL, или 15% от главницата на кредита за финансиране на:

  • доставка и монтаж на една или повече допустими енергоспестяващите мерки в законно-съществуваща къща
  • допустими разходи4 по строително-монтажни работи на къща в строеж

Многофамилен блок5:  При спазване на правилата и условията на Програма REECL кредитополучателят (физическо или юридическо лице) имаше право да получи безвъзмездна помощ в размер на 15% от главницата на кредита за финансиране на доставка и монтаж на допустими енергоспестяващите мерки6, изпълнени в поне три самостоятелни жилищни единици по одобрено проектно досие7 за енергоспестяващ ремонт на целия законно-съществуващ блок.

За блок в строеж кредитополучателят имаше право да получи безвъзмездна помощ в размер на 10% от допустимите разходи4 по строително-монтажните работи.

Максималната кумулативна безвъзмездна помощ за кредитополучател физическо лице беше левовият еквивалент на €7,500, а за юридическо лице – €100,000.

Максималната кумулативна сума на кредитиране на обект еднофамилна или двуфамилна къща не можеше да превишава левовия еквивалент на  €50,000, а за многофамилен блок – €1,000,000.

Кредитополучателят трябваше да кандидатства за полагаемата се помощ след успешно завършване на строително-монтажните работи, финансирани със кредит по програма REECL от участваща финансова институция, но не по-късно от 4 месеца след датата на отпускане на кредита при съществуващи сгради в ремонт или в рамките на договорно определения краен срока за въвеждане в експлоатация при сгради в строеж.

След приключване на строително-монтажните дейности кредитоискателят трябваше да изиска от фирмата-изпълнител следните документи и да ги предостави на кредитния служител:

За сгради в ремонт:

  • Искане за безвъзмездна помощ, съгласно образец на финансиращата институция
  • Протокол за извършените работи8, съгласно образец на Програма REECL
  • Фактура9
  • Касов бон или платежно нареждане10

За сгради в строеж:

  • Искане за безвъзмездна помощ, съгласно образец на финансиращата институция
  • Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено съгласно нормативната уредба в РБ
  • Технически Паспорт, издаден съгласно нормативната уредба в РБ
  • Актуализиран сертификат за проектните енергийни характеристики на сградата, когато в процеса на строителство са постигнати различни от проектните енергийни характеристики на сградата, съгласно чл.6 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.

Финансиращата банката си запазваше правото да поиска допълнителни данни и документи, които смята за необходими, за да се потвърди изпълнението на всички правила и условия на Програма REECL.

Безвъзмездната помощ се изплащаше при условие, че са спазени правилата и условията на Програмата за енергийна ефективност в дома, изложени в кредитния договор и банковите формуляри за кредит и за безвъзмездна помощ.

Ако имате нужда от повече информация относно безвъзмездната целева помощ по тази програма, моля да се свържете с нас на електронна поща: info@reecl.org

Ако желаете да отправите предложения или оплаквания, те могат да се подават във вашия банков клон по надлежния ред или директно до административния офис на програмата на адрес: complaints@reecl.org

 


1 Ако някои разходи са били частично или напълно възстановени с безвъзмездна помощ по друга донорска програма, те няма да бъдат включени в сумата, върху която се изчислява безвъзмездната помощ по Програма REECL.
2 Еднофамилна къща е жилищна сграда с едно самостоятелно жилище.
3 Двуфамилна къща е жилищна сграда с две самостоятелни жилища.
4 Допустимите разходи за финансиране на сгради в строеж се определят по следната Методика.
5 Многофамилен блок е жилищна сграда с три или повече самостоятелни жилища.
6 Частично полагане на топлоизолации по ограждащи елементи на многофамилен блок не се финансира. Не се финансират апартаментни отоплителни системи (слънчев колектор, газов котел/конвектор, котел/камина на биомаса) в многофамилен блок, който се снабдява с топлинна енергия (централно или локално) от топлофикационно дружество.
7 Проектното досие за енергоспестяващ ремонт включва концептуален проект, спецификация, оферта и разпределение на разходите между етажните собственици. То трябва да бъде одобрено с решение на Общото събрание на етажните собственици.
8 В протокола за извършени работи задължително трябва да се съдържат имена, ЕГН/ЕИК и адрес на клиента; пълен и точен адрес на монтаж; пълно и точно наименование на монтираните технологии; подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали; дата на приключване на проекта; име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата-изпълнител.
9 Оригинална фактура, която задължително съдържа: дата, име, адрес и ЕИК на доставчик/монтажник; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; адрес на монтаж; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата.
10 Оригинален документ, с който се удостоверява плащане на фактурата (касов бон при плащане в брой или потвърждение от банка за нареден банков превод при безналично плащане).