Често задавани въпроси

Често задавани въпроси


 

Каква беще целта на Програмата за енергоспестяване в дома REECL?

Програмата REECL беше разработена да предлага целеви кредити на физически лица, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО компании, предприемачи и строители) за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи жилищни сгради и жилищни сгради в строеж, които щяха да бъдат въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България не по-късно от 31 декември 2018. Фирмите за услуги трябваше да имат сключени договори за предоставяне на съответните енергоспестяващи услуги със собствениците на жилища. В договорите задължително се посочваше как ползите от енергийната ефективност и безвъзмездната помощ достигат до собствениците на жилища.

Кой създаде Програмата REECL?

Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската комисия и Министерството на енергетиката, заедно с български търговски банки, създадоха тази програма, за да подпомогнат българските домакинства, които имат нужда от заемно финансиране, за да изпълнят енергоспестяващи подобрения в жилищата си.

В какви сгради се реализираха проекти по програма REECL?

По програма REECL се реализираха проекти в:

 • съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
 • съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
 • къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
 • многофамилни жилищни сгради в строеж , които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.

Вярно ли е, че кредитополучателите по тази програма ползваха безвъзмездна насърчителна
помощ, която е неразделна част от кредита за енергийна ефективност?

Да, всяко физическо или юридическо лице, което получаваше кредит по Програмата REECL имаше право да ползва безвъзмездна помощ, която беше процентна част от разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той беше успешно завършен и след като бяха изпълнени условията на тази програма. Ако разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект бяха частично или изцяло заплатени от друга донорска програма, тогава върху тези разходи нямаше да се изплаща безвъзмездна помощ по Програмата REECL.

Каква беше безвъзмездната помощ при реализация на проекта?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имаха право да получат помощ в размер на 15% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняваха в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или до 15% при внедряване на проекта в многофамилни жилищни сгради. Подробности по условията за определяне и изплащане на безвъзмездната помощ са дадени на страница „Помощи” в този уебсайт.

Кой осигуряваше средствата за безвъзмездна помощ?

Безвъзмездните помощи се изплащаха от Международен фонд Козлодуй (KIDSF).

Кой можеше да получи кредит по Програмата REECL?

Програмата REECL предоставяше на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получават целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Как се кандидатстваше за кредит?

Подробности по условията за кандидатстване за кредит са дадени на страница „ Начин за кандидатстване” в този уебсайт.

Как се получаваше кредит?

Финансиращата банка оценяваше кредитоспособността на кредитоискателя и допустимостта на предложения проект за енергоспестяване в дома. При успешна оценка, банката предлагаше договор за кредитиране на кредитоискателя.

Кои бяха финансиращите банки?

Участваха следните банки:

 • Обединена Българска банка (ОББ) (Кредитни продукти REECL се предлагаха до 24 юли 2019)
 • Банка Пиреос България (Кредитни продукти REECL се предлагаха до 17 май 2019)

Къде можеше да се подава молба за кредит по тази програма?

Молби за кредит можеха да се подават във всеки клон на участваща банка или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки.

Кои енергоспестяващи подобрения в съществуващи жилищни сгради бяха допустими?

Финансираха се проекти, включващи енергоспестяващи технологии, които изпълняват техническите изисквания, описани в критериите за допустимост на технологии в този уебсайт. Финансираните енергоспестяващи подобрения (съоръжения и материали) трябваше да са нови, да не са рециклирани или реновирани. Внедряването на следните енергоспестяващи проекти в съществуващи жилищни сгради можеха да имат право на субсидирано финансиране по тази програма:

 • Енергоефективна дограма
 • Изолация на стени, подове и покриви
 • Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи
 • Слънчеви колектори за топла вода и системи
 • Енергоефективни газови котли и системи и газификационни системи
 • Термопомпени системи за отопление и климатизация
 • Сградни фотоволтични системи
 • Абoнатни станции и сградни инсталации
 • Асансьори
 • Рекуперативни вентилационни системи

Кой отговаряше за получаване на всички необходими разрешителни?

Кредитоискателите носеха отговорност за получаване на всички необходими разрешителни и съгласувателни документи от компетентните власти (като например Техническа служба, Решение на Общо Събрание на етажните собственици, собственик на жилището/сградата и други) и декларираха в искането за кредит, че имат законното право да монтират енергоспестяващите технологии на адреса на монтаж, както бяха описани в офертите, приложени към искането за кредит.

Възможно ли беше да се използват средствата от кредит по Програма REECL за рефинансиране на съществуващ дълг?

Кредитополучателите нямаха право да използват средствата от кредити по Програма REECL за рефинансиране на съществуващ дълг (независимо от това дали щеше да е по-отношение на проект, който изпълнява техническите изисквания на Програма REECL, т.е. датата на подписване на кредитното споразумение трябваше да бъде преди датата на стартиране на проекта.)

При финансиране на проекти в съществуващи сгради имаше ли краен срок за кандидатстване за безвъзмездна помощ?

Да, кредитополучателят трябваше да кандидатства за полагаемата се помощ не по-късно от 4 месеца след датата на подписване на кредитния договор и след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран с кредит от участваща банка.

Можеше ли собственик и/или наемател в сграда в режим на етажна собственост да получи
кредит по Програма REECL за полагане на външна изолация на стени?

Да, само когато с тези средства се съфинансираше проект за пълното изолиране на една или повече фасади на сградата от кота нула до кота корниз и съгласно проект, който изпълняваше условията за допустимост на Програма REECL. Необходимо беше и решение на Общо Събрание на етажните собственици, удостоверяващо съгласието на етажните собственици да изпълнят проекта за енергоспестяване и разпределение на разходите между етажните собственици.

Можеше ли да се кандидатства за повече от един кредит по Програма REECL?

Да, можеше да се кандидатства и ползват повече от един кредит по Програма REECL за финансиране на енергоспестяващи подобрения в жилищни сгради на различни адреси и за различни допустими технологии във всяка от тях, но само при условие, че не се дублираха едни и същи технологии в една и съща сграда.

Какъв минимален брой кредитополучатели бяха необходими за реализация на проект в съществуваща многофамилна жилищна сграда?

Едно юридическо лице, предоставящо услуги по договор с етажните собственици или едно сдружение на собственици на етажна собственост или едно или повече домакинства, които притежаваха или обитаваха или поемаха финансиране на подобренията в поне три самостоятелни жилища в една и съща жилищна сграда в режим на етажна собственост, които възнамеряваха да изпълнят една и съща допустима технология, финансирана с кредити по Програма REECL.

Къде можеше да се подава предложение или оплакване по тази програма?

Предложения и оплаквания можеха да се подават във съответния банков клон по надлежния ред или директно до административния офис на програмата на адрес: complaints@reecl.org

Колко пъти една сграда в режим на етажна собственост можеше да се възползва от
проект по програмата?

Всяка сграда в режим на етажна собственост можеше да се възползва само веднъж по прилагане на една мярка, като тя можеше да бъде изпълнена поетапно, като първо се прилагаше в три самостоятелни жилища по одобрения проект, а след това можеше да се прилага за всяко следващо жилище поединично. При проекти за изолиране на фасади първият етап включваше изпълнение на поне една цяла фасада.

Финансираше ли се топлоизолиране на самостоятелни жилища в многофамилни жилищни сгради?

Не, частично полагане на изолации по фасади на многоетажни жилищни сгради не се финансираше.

Какви документи бяха необходими да се попълнят при кандидатстване за кредит?

Комплектът от задължителни документи включваше:

 • Искане за кредит, в което да са записани всички задължителни реквизити и декларативни текстове;
 •  За обекти „къща в строеж” или „блок в строеж”: инвестиционен проект, разрешение за строеж, сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда;
 • За обекти „къща в ремонт” или „блок в ремонт”: проектна документация и оферти, които трябваше да съдържат:
  • имената на кредитоискателя;
  • пълен адрес на монтаж;
  • данни на доставчика – име, регистрационен номер, адрес и телефон;
  • пълно наименование и описания на технологията, подробни технически характе-ристики (технически проект за сложни решения), спецификация и описание на ос-новните и допълнителните съоръжения и материали;
  • дата, валидност, име и подпис на издателя на офертата, печат на фирмата

Можеха ли енергоспестяващите мероприятия да се изпълняват преди одобрение на кредита?

Не, енергоспестяващите мероприятия в дома на кредитоискателя, трябваше да започнат изпълнение само след одобряване на проекта / офертите от Проектен офис и отпускане на кредита от страна на банката. Кредитоискателят нямаше право да сключва предварителен договор и да извършва предварителни плащания, преди да му е отпуснат кредита.

Какви документи бяха необходими да се попълнят при кандидатстване за безвъзмездна помощ?

След приключване на строително-монтажните дейности в дома на кредитоискателя, той беше длъжен да изиска от фирмата- изпълнител следните документи и да ги предостави на кредитния служител препоръчително в тримесечен срок, но не повече от четири месеца, след датата на отпускане на кредита или не по-късно от срока, определен в договора за кредитиране:

За сгради в ремонт:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Протокол за извършените работи
  В протокола за извършени работи задължително трябваше да се съдържат трите имена и адрес на клиента, пълен и точен адрес на монтаж, пълно и точно наименование на монтираните технологии, подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали, дата на приключване на проекта, име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата.
 • Фактура – Оригинал
 • Касов бон или платежно нареждане

За сгради в строеж:

 • Искане за безвъзмездна помощ
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Технически Паспорт
 • Сертификат за енергийни характеристики на сградата

Каква информация можеше да се намери на официалния уебсайт на Програма REECL?

На уебсайта на Програма REECL се получаваше информация за:

 • Енергоспестяващите технологии, допустими за финансиране по Програмата REECL
 • Как се кандидатстваше и кой имаше право да участва в Програмата REECL
 • Как фирмите производители и доставчици можеха да включат продуктите си в списъка на одобрените съоръжения и материали
 • Как фирмите изпълнители можеха да се регистрират в справочника на Програмата REECL

Ако искате да научите повече за това как да пестите енергия, кои са одобрените енергоспестяващи технологии и къде да намерите фирми доставчици и изпълнители, моля използвайте падащите менюта по-горе.

 


Ако имате допълнителни въпроси, моля “Свържете се нас”.

Не забравяйте да посещавате редовно нашия сайт, на който информацията се обновява непрекъснато.